Pripravnik volonter - Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Pripravnik - volonter - Okružni sud u Istočnom Sarajevu
 
 
Broj izvršilaca: 3
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Opšti uslovi
1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da je punoljetan
 
Posebni uslovi:
VSS - Završen Pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijama na Pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova).
 
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu. 
U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove. 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 
Konkurs ostaje otvoren do 01.03.2018. godine. 
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: 
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Karađorđeva br. 5
71123 Istočno Sarajevo
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pripravnik_volonter_-_okruzni_sud_u_istocnom_sarajevu/
 

Štampa El. pošta

Stručni saradnik - Okružno javno tužilaštvo u Doboju

Stručni saradnik - Okružno javno tužilaštvo u Doboju
 
Stručni saradnik - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u skladu sa zakonom.
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi za kandidate: 
- da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da se ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, da ima opštu zdravstvenu sposobnost. 
 
Posebni uslovi za kandidate:
VSS Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. 
 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na oglas treba da prilože ovjerene kopije sljedećih dokumenata: biografija (CV), diploma o završenom Pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), ovjerena izjava da nije kažnjavan na kaznu zatvora i otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere. 
Izabrani kandidat je dužan priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zasnivanja radnog odnosa. 
Kandidate koji ispune sve opšte i posebne uslove oglasa, Komisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor (intervju), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas. 
 
Oglas će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu Glas Srpske, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave oglasa. Konkurs ostaje otvoren do 22.02.2018. godine. 
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično na protokolu Tužilaštva ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju, ul. Svetog Save br. 22, 74 000 Doboj. 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_okruzno_javno_tuzilastvo_u_doboju/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem tri sudijska pripravnika - volontera - Osnovni sud u Prijedoru

Javni konkurs za prijem pripravnika volontera u Osnovnom sudu u Prijedoru
 
Rad na određeno vrijeme
Broj izvršilaca: 3
3 (tri) sudijska pripravnika - volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu. 
 
Posebni uslovi:
1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju
 
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju
-kopiju lične karte
-potvrdu o prosjeku ocjena
 
Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uvjerenje o radnoj sposobnosti a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano. 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 01.03.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "za konkurs" ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srspke. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_3_tri_sudijska_pripravnika_-volontera_-_osnovni_sud/
 

Štampa El. pošta

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova BiH

 
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik – analitičar
1/02 Stručni saradnik za evropske integracije
 
KANCELARIJA SEKRETARA MINISTARSTVA
1/01 Stručni saradnik – analitičar
Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.
 
SEKTOR ZA ZDRAVSTVO
Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju
1/02 Stručni saradnik za evropske integracije
Posebni uslovi: završen pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.
 
Napomene za sve kandidate:
-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor.
 
Više informacija o potrebnim dokumentima i uslovima konkursa možete pronaći na internet stranici Agencije za državnu upravu BiH:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4660%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-ministarstvu-civilnih-poslova-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs
 

Štampa El. pošta

Sekretar JZU Dom zdravlja Srebrenica

Sekretar JZU Dom zdravlja Srebrenica, na određeno vrijeme (1 godina), sa radnim iskustvom - 1 izvršilac
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) Da su državljani BiH, odnosno Republike Srpske,
2) Da su stariji od 18 godina,
3) Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) Da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 
 
Posebni uslovi:
Stručna sprema: VII stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet (ili prvi ciklus 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik (bacheloor/bachalauter prava)
Radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima. 
Stručni ispit: Položen stručni ispit.
Ostali uslovi: Poznavanje rada na računaru.
 
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
1) Uvjerenje o državljanstvu,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
4) Diploma završenog fakulteta (kandidati koji su obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, ukoliko im se isti izdaje),
5) Dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenje, potvrda, rješenje ili fotokopija radne knjižice),
6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7) Dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrda, sertifikat, uvjerenje).
 
Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 
Uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata JZU Dom zdravlja Srebrenica pribaviće službenim putem. 
Ljekarsko uvjerenje dostavlja samo izabrani kandidat u roku od 7 dana od dana prijema u radni odnos. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 
Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Komisija za prijem u radni odnos, obaviće razgovor, intervju odnosno vršiće ocjenjivanje njihove stručne osposobljenosti, znanja i vještina, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 01.02.2018. godine. 
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:
JZU Dom zdravlja Srebrenica, Ul. Maršala Tita bb, 75430 sa naznakom "Prijava na konkurs".
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar_-_jzu_dom_zdravlja_srebrenica/
 

Štampa El. pošta