Sudijski pripravnik - volonter Osnovni sud u Doboju

JAVNI KONKURS za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera - OSNOVNI SUD U DOBOJU
 
Opis radnog mjesta
Sudijski pripravnik - volonter
Broj izvršilaca: 1.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvroa od najmanje 6 mjeseci, ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to:
-završen Pravni fakultet.
 
Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavakli uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
 
Prijave se mogu dosatviti lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save 22, Doboj.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr.).
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije stupanja na pripravničku praksu uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
 
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 10.05.2018. godine. 
 
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koje ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_na_praksu_sudijskog_pripravnika_-_volontera_-_2/
 

Štampa El. pošta

Viši privredni sud u Banjoj Luci

Prijem 6 radnika - VIŠI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI
 
OPIS RADNOG MJESTA
1. Viši stručni saradnik - koordinator sudske prakse - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. Sudijski pripravnik - volonter - 5 (pet) izvršilaca na određeno vrijeme (do dvije godine)
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. opšta zdravstvena sposobnost,
3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
4. da se ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi: 
Za radno mjesto 1:
1. pravni fakultet,
2. položen pravosudni ispit,
3. iskustvo u radu na pravnim posovima najmanje 3 (tri) godine,
4. poznavanje rada na računaru.
 
Za radno mjesto 2:
1. pravni fakultet,.
2. poznavanje rada na računaru.
 
Potrebna dokumentacija:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.),
6. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
7. kraća biografija i kontakt telefon.
 
Dokumenti pod r.b. 1 i 3 ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokument pod r.b. 6 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.
 
Izbor kandidata za radno mjesto pod 1 vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i intervjua sa kandidatima. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.
Izbor kandidata za radno mjesto 2 sudijski pripravnik - volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.
 
Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpke" i web stranici suda. Konkurs ostaje otvoren do 03.05.2018. godine. 
 
Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Viši privredni sud u Banja Luci, Ulica Gundulićeva broj 108 (IV sprat), Banja Luka.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_radnika_-_visi_privredni_sud_u_banjoj_luci/
 

Štampa El. pošta

Konkurs za imenovanje sudija - porotnika

Konkurs za imenovanje deset (10) sudija porotnika u Osnovni sud u Banjoj Luci
 
Opis radnog mjesta: Sudija (Porotnik)
Broj izvršilaca: 10
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Da bi obavljao dužnost sudije - porotnika kandidat mora zadovoljiti sljedeće uslove iz člana 34 Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 93/07 i 48/07):
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske ili tužilačke funkcije;
c) da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću;
d) da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih 25 godina života;
e) da nije osuđivan za krivično djelo;
f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
g) da ima prebivalište na teritoriji suda u koji se imenuje.
 
POTREBNI DOKUMENTI:
a) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
b) izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
c) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
d) potvrdu o prebivalištu;
e) kratka biografija kandidata.
 
Sudija - porotnik imenuje se na mandat od 8 godina i može biti ponovo imenovan.
Mandat sudije - porotnika može prestati: na osnovu date ostavke; zbog navršene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju; zbog razrješenja dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenuje sudije - porotnike nekon što od predsjednika suda u koji se vrši imenovanje, primi listu predloženih kandidata (član 49, stav 1 Zakona):
Prije preuzimanja dužnosti sudija - porotnik daje svečanu izjavu (član 47 Zakona).
 
U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.
 
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".  Konkurs ostaje otvoren do 10.05.2018. godine. 
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Po obavljenom intervjuu i ocjeni kandidata sačinjena rang lista dostaviće se VSTS-u na dalje postupanje u cilju imenovanja.
 
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Osnovni sud u Banjoj Luci, Ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom: -PRIJAVA NA KONKURS. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_imenovanje_deset_10_sudija_porotnika_u_osnovni_sud_u_banjoj_luci/
                                                                       

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter

 
OSNOVNI SUD U TESLIĆU
 
Sudijski pripravnik - volonter................................izvršilaca 1
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
-VSS diplomirani pravnik,
-poznavanje rada na računaru.
 
Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.
Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.
 
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-Uvjerenje o diplomiranju,
-Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". 
Konkurs ostaje otvoren do 19.04.2018. godine.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_osnovni_sud_u_teslicu7/
 

Štampa El. pošta