Obavještenja

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Dragoljuba Reljića

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst

(doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d a j e

O B A V J E Š T E NЈ E

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Dragolјuba Relјića pod nazivom ''Nasilјe nad starijim licima u Bosni i Hercegovini''

za srijedu 06.09.2017. godine u 14,00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Doktorska disertacija i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama

 svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

Pale, 12.07.2017. godine                                                          

D E K A N
                                                                                         Prof. dr Radomir V. Lukić s.r.

Štampa